Privacy-statement

Privacy-statement Turbomam
Turbomam zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar cursisten en de
bezoekers van haar website en social media kanalen. Persoonsgegevens van cursisten worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Persoonsgegevens van bezoekers worden niet verzamelt en/of gebruikt. Turbomam, met adres Offemweg 85D te Noordwijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verzameld? Turbomam houdt een register, waarin de namen en e-mail adressen van alle cursisten zijn opgenomen. Er worden geen bankgegevens vastgelegd. Van de via bankoverschrijving ontvangen lesgelden wordt in de administratie alleen de betaaldatum vastgelegd. In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd.

Op de wachtlijst worden naam en e-mail genoteerd. De gegevens vastgelegd op de wachtlijst zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Er vindt geen registratie plaats van bankgegevens, BSN-nummers en bijzondere persoonsgegevens als geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt? Turbomam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het bijhouden van een ledenadministratie;
• het verstrekken en verzenden van cursusgerelateerde informatie (bijvoorbeeld
wijzigingen of nieuwsbrieven);
• het berekenen, vastleggen en innen van lesgelden en/of deelnamebijdragen;
• het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Delen van persoonsgegevens met derden: Turbomam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens worden niet aan particulieren en/of commercieële partijen verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:  Turbomam verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Turbomam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@turbomam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming: Turbomam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Turbomam persoonsgegevens bewaard? Turbomam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u zich afmeldt voor de cursus worden uw gegevens verwijderd binnen een maand na afmelden. Wij bewaren onze financiële gegevens  conform de wettelijke verplichting zeven jaar. De gegevens op de wachtlijst worden bewaard tot er een plek is in de lessen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Turbomam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@turbomam.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Turbomam kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internetbrowser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloedhebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van Turbomam.

Wijzigingen van het privacybeleid: Turbomam behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of volledig te laten verwijderen (recht op vergetelijkheid). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Turbomam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@turbomam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Turbomam wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of
met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot
info@turbomam.nl.
Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking
van uw gegevens door Turbomam, dan kunt u een mail sturen naar info@turbomam.nl